پل های ارتباطی


دفتر مرکزی:

انتهای خیابان ملک- بلوار قدوسی - کوچه مشتاقی

هتلینگ:بلوار مصطفی خمینی-خیابان علامه جعفری-گلستان ۱۵


بیمارستان کودکان تبسم: انتهای محوطه بیمارستان امیرکبیر
درمانگاه عمومی و سرپایی تبسم (در دست احداث): خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه گلشن    

شماره تماس:

۳۲۲۳۴۰۵۱-۳۴۱۲۰۲۶۲-۳۲۲۳