موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان مرکزی ( تبسم )

میزبان مهربانان محک و نشستی دوستانه

میزبان مهربانان محک و نشستی دوستانه

نشستی دوستانه با حضور مسئولین محترم مؤسسه خیریه محک در هتلینگ انجمن تبسم با حضور مدیرعامل مؤسسه حامی یار در جهت هماهنگی در امور کودکان مبتلا به سرطان و بازدید از هتلینگ، بخش خون کودکان و موزه تومور انجمن تبسم با حضور جناب آقای دکتر صدیقی نائب رئیس هیئت مدیره تبسم، مهرپور مدیرعامل انجمن تبسم و سایر اعضا محترم هیئت مدیره