موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان مرکزی ( تبسم )

کمک مالی به موسسه

بانک شماره حساب
بانک ملی شعبه بازار ۰۲۰۱۰۶۵۸۲۷۰۰۴
بانک تجارت شعبه زاگرس ۱۴۱۰۰۳۵۱۵۰
بانک پارسیان شعبه ۲۰۲۴ اراک ۸۱۰۱۶۱۸۶
بانک کارآفرین شعبه ۰۰۶۲ اراک ۰۲۰۰۲۳۶۶۲۵۰۰۸
بانک ملی شعبه شهید شیرودی ۰۲۱۵۷۱۷۶۹۲۰۰۰
بانک رفاه شعبه جانبازان ۸۲۰۰۰۰۸۶
بانک ملت ۱۵۳۳۷۲۸۳۵۵
بانک انصار ۱۳۱۰-۸۲۰-۹۸۲۰۶۶۶-۱
قرض الحسنه علوی ۳۵۲۰
کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۲۳۸۴۳
بانک کشاورزی ۷۵۲۶۲۱۱۴۸
کارت بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۱۹۹۵۰۸۷۴۵
شماره حساب کودکان بانک ملی ۰۲۲۰۶۹۴۰۱۸۰۰۸
کارت بانک ملی کودکان ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۶۵-۰۲۶۵