موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان مرکزی ( تبسم )

همکاری با موسسه

کمک های مالی

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یک سازمان مردم نهاد است که تنها به کمک های مردمی متکی می باشد و هرچه کمک های مالی همشهریان بیشتر باشد توان این انجمن برای خدمات بیشتر خواهد بود.

کمک های غیر مالی

تمامی همشهریان با هرگونه تخصص و توانایی می توانند با انجمن همکاری داشته باشند. انجمن می تواند از پتانسیل منابع انسانی خود به نفع بیماران نیازمند و خاناوده های آسیب یدده آنان به نحو احسن استفاده نماید.

دانلود

دانلود