هیئت مدیره

مدیرعامل

جناب آقای علیرضا سمیعی

نائب رئیس

جناب آقای دکتر مرتضی صدیقی

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای دکتر فتح اله محققی

_

جناب آقای اکبر سلیمانی

مددکار و هیئت مدیره

سرکار خانم فاطمه صاحب الزمانی

خزانه دار

جناب آقای حسین پیغمبر زاده

_

جناب آقای یداله خوشه چین

سرکار خانم سپیده خائقی

 
جناب آقای مصطفی کمیلی

_

مصطفی ابراهیمی

_

جناب آقای جواد آقا سعیدی

_

جناب آقای جواد آقا سعیدی

_

جناب آقای مرتضی امینی

بازرس
جناب آقای محمد سجادی