کادر اجرایی

امور اداری

سرکار خانم مریم سلیمی

روابط عمومی

سرکار خانم مینا حقی

حسابدار

سرکار خانم پروین نیازی

پشتیبان
جناب آقای میر عشق اله

پشتیبان

جناب آقای عبدلی

امور اداری

جناب آقای مسعود طلایی

مدیر پشتیبانی

محمد گودرزی

پشتیبان

جناب آقای سید وهاب هاشمی